Text Size
פרק זה, השני בתכנית האב לניקוז, עוסק בפן ההידראולי- ניתוח הזרימות בצירי הזרימה באגן. בסיסי הנתונים לפרק זה הינם סיורי השטח שבוצעו לאורך צירי הניקוז, מדידת "Lidar" ומדידות מפורטות, תכניות ועבודות שנאספו ואינפורמציה שנאספה מגורמים נוספים. תצוגת הנתונים בפרק זה כוללת את סקירת הערוצים הראשיים כאשר בכל ערוץ יוצגו נתונים כלליים על הערוץ (גודל אגן ההיקוות, אורך הערוץ, שיפוע ממוצע וכו'), ספיקות התכן המחושבות, וסקירת המתקנים הקיימים בערוץ (בהתבסס על סיורי השטח שבוצעו). לאחר מכן תתואר הרצה הידראולית ותוצאותיה תוך שימת דגש לפשטי הצפה, חתכי נחל, מהירויות זרימה וכו'. בסוף כל ערוץ יוצגו המלצות להסדרת הערוצים: מתקנים הנדרשים להסדרה/שדרוג/ניקוי, חתך…
פרק א בתכנית האב לניקוז העוסק בהידרולוגיה מוצג בחוברת המצורפת למאמר זה. הנושא ההידרולוגי הינו פרק שנבדק ע"י גורמים שונים. בנספחים מצורפות עבודות שונות שנעשו בהזמנת רשות הניקוז ירקון. אחת העבודות נעשתה בהובלת רשות המים השרות ההידרולוגי ע״י ד"ר עמיר גבעתי. השרות ההידרולוגי שעסק שנים רבות באיסוף הנתונים אך לא בקביעת ספיקות התכן, שינה גישתו וכעת מכתיב את הספיקה הנדרשת לפרויקט. עבודתו כעת נעשתה בעזרת משרד D.H.V. והיא מצורפת גם כן לנספחים.עבודות נוספות מצורפות לנספחים. עבודה זו וכלל העבודות המצורפות יקלו על מתכננים העוסקים בפרויקטים בתחומי הרשות, יאפשרו לרשות הניקוז לבדוק ולבקר, ותגרום לאחידות מסוימת בנתונים. כבר כיום מוגשות עשרות תכניות…
התכנית הוכנה ביוזמת רשות ניקוז ירקון בתיאום עם כל הגופים הרלוונטיים. נמצאת בשלבי אישור על פי חוק הניקוז. התכנית כוללת שטח לאורך נחל איילון, בשתי הגדות, בין כביש 4 במורד, לבין שדה התעופה בן גוריון במעלה וחלק מנחל יהוד / בית עריף, מהשפך שלו לנחל איילון (בסמוך לכביש 412) ועד לאזור בית העלמין של יהוד. שטח התכנית כולל בעיקר אדמות חקלאיות בהווה, בתחום אור יהודה ומועצה אזורית עמק לוד (מושב חמד). מטרת התוכנית: פיתוח תוכנית ניקוז ונוף משולבת כחלק מהתוכנית לריסון נגר במעלה אגן נחל איילון ופתרון בעיות ניקוז מקומיות באזור אור-יהודה וחמד.
עמוד 4 מתוך 5